Load Ability

PRODUCTS 20′(ft) CONTAINER 40′(ft) CONTAINER PRODUCTS 20′(ft) CONTAINER 40′(ft) CONTAINER
Ajwain Seeds 12.5 TON 26 TON Mustard Seeds 12 TON 24 TON
Coriander Seeds 12 TON 24 TON Sesame Seeds 13 TON 26 TON
Cumin Seeds 13.5 TON 27 TON Dill Seeds 14 TON 26 TON
Fenugreek Seeds 14 TON 27 TON Fennel Seeds 14 TON 25 TON
Castor Seeds 18 TON 27 TON Peanuts 15 TON 27 TON
Guargum Seeds 14 TON 27 TON Turmeric 18 TON 27 TON
Red Chilli 14 TON 27 TON Ginger 17 TON 27 TON
Nut Meg 14 TON 27 TON Cassia 20-22 TON
Black Pepper 14 TON 27 TON Kalonji (Ginella) Seed 16.5 TON
Garlic 12.5 TON 26 TON Onion 12.5 TON 28-29 TON

Our Certificate